Obchodní podmínky

 1. ÚVOD

Cestovní agentura FAJNcesty.cz (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů pořádaných cestovními kancelářemi (dále jen CK). Tuto činnost  provádíme na základě řádných smluv o zprostředkování prodeje zájezdů uzavřených s jednotlivými CK. Všechny CK, se kterými spolupracujeme jsou řádně pojištěny proti úpadku CK a ve většině případů fungují na českém trhu již řadu let. Doklad o pojištění CK zasíláme zákazníkovi spolu se smlouvou o zájezdu. 

2.  CENY ZÁJEZDů A SLEVY

Nabízí zájezdy za stejnou cenu a podmínek jako pořádající CK včetně slev za včasné rezervace a slev stálých zákazníků. CA si vyhrazuje právo na chyby u uvedených cen, termínů či dalších údajů v zájezdech, způsobené vkládáním na stránky.  Závazná cena pro zákazníka je cena uvedená na platně uzavřené smlouvě o zájezdu s příslušným pořadatelem zájezdu.  

3.  OBJEDNÁVKY A REZERVACE

Zákazník si může nezávazně objednat libovolné množství zájezdů. Po přijetí nezávazné objednávky CA ověří, zda je zájezd volný a vytvoří nezávaznou rezervaci u CK, která zájezd pořádá. CA neprodleně informuje zákazníka o době trvání rezervace a kompletní kalkulaci zájezdu. V případě, že zákazník se objedná zájezd, který je již vyprodaný, CA o této skutečnosti informuje zákazníka a pokud je to možné, nabídne nejpřijatelnější variantu vzhledem k termínu a ceně původně rezervovaného zájezdu. Objednávky, které neobsahují správné telefonní číslo, které jsou rozporuplné, případně neúplné si CA vyhrazuje právo odmítnout, příp. ponechat bez odpovědi zákazníkovi. Taktéž CA může odmítnout objednávky, které zákazník zasílá opětovně a zaslané nabídky neakceptuje bez udání důvodu, opětovně neuhradí zálohu nebo nezašle zpět podepsanou smlouvu o zájezdu.

 

4.  SMLOUVA O ZÁJEZD

Po odsouhlasení ceny zákazníkem a přijetím jeho údajů, CA zašle zákazníkovi vyplněný návrh Smlouvy o zájezdu - emailem či poštou. Spolu se smlouvou jsou zasílány pokyny ohledně zaplacení zájezdu, způsob převzetí cestovních dokladů, smluvní podmínky CK a ověřené pojištění proti úpadku konkrétní CK poskytující objednaný zájezd. Zákazník poté neprodleně odešle CA podepsanou smlouvu. Svým podpisem na smlouvě o zájezdu klient stvrzuje souhlas s obsahem smlouvy o zájezdu a její správnost, a také s obchodními podmínkami prodeje zájezdů CA FAJncesty a pořadající CK.

 

5.  PLATBA ZÁJEZDU

Konečná a závazná cena zájezdu je uvedená vždy na podepsané Smlouvě o zájezdu. Úhrada ceny zájezdu bude provedena složením zálohy a doplacením doplatku nejpozději 30 dní před zahájením zájezdu. Výjimku tvoří zájezdy Last Minute a zájezdy s datem zahájení kratším než 1 měsíc. V tomto případě zákazník zaplatí celou cenu zájezdu jednorázově. Platba může být provedena na účet CA nebo přímo na pobočce CA. Nebo po domluvě přímo na účet pořádající CK.

 

6. POKYNY K ZÁJEZDU

Po úplném zaplacení částky za pobyt  jsou klientovi zaslány (nejpozdějí 7dní před odjezdem) pokyny k odbavení. Ty si klient vytiskne a veme se sebou. Vizové formality si klient musí zajistit sám, pokud tak nepožádal při podepsání Smlouvy o zájezdu. V případě neudělené víza, CA nenese žádnou zodpovědnost.

Klient musí mít platný cestovní doklad. U většiny destinací se jedná o minimální platnost šest (6) měsíců po návratů s dovolené. Bližší informace jsou k nalezení na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (dále MZV ČR) resp. Zastupitelských úřadů jednotlivých zemí.

 

7. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU, STORNO

Zrušení zájezdu (storno) musí vždy klient provést písemnou formou a opatřit vlastním podpisem.  Po uhrazení zálohy popř. celé ceny zájezdu jsou zákazníkovi účtovány storno poplatky dle všeobecných smluvních podmínek pořádající CK.

 

8. REKLAMACE

CA dle zákona nezodpovídá za služby poskytnuté pořádající CK a není oprávněna řešit reklamace zájezdu jménem pořádající CK. Klient uplatňuje své reklamační nároky u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle smlouvy o zájezdu. Lhůta k reklamaci je zachována i tehdy, pokud klient uplatní reklamaci řádně a včas u CA, která ji postoupí příslušné CK. 

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJů

Osobní údaje návštěvníků serveru FAJNcesty a ostatních klientů CA jsou chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, především podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Po klientech požadujeme jen údaje bezprostředně nutné k vyřízení jejich objednávky. Odesláním své objednávky uděluje zákazník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracování svých osobních údajů v rozsahu této objednávky, a to pro účely poskytování služeb a produktů CA, pro marketingové a obchodní účely CA a jejich obchodních partnerů, a to jak pro zasílání nabídek na poskytování služeb a produktů CA poštou, tak emailem. Tento souhlas uděluje zákazník na dobu neurčitou, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Dále zákazník potvrzuje, že byl CA informován o všech právech vyplývajících ze zákona č.101/2000 Sb., a zejména si je vědom svých práv podle §12 a 21 tohoto zákona, tj. poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese CA odvolat, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto údajů a blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může kdykoliv obrátit na CA nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.